Portör Muayenesi

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126 ncı Maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir fizik muayenesi olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

Portör muayenesi kapsamında gaita kültürü, boğaz kültürü, burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelenmesi tetkikleri yapılarak sonuçlar işçi sağlığı dosyasında saklanır.

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri

- Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
- Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia  lambia   kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
- Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
- Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az bir yıl)

TOP